Skip to content

Faiz Ahmed Faiz Poetry(Shayari) in Urdu or Hindi

  faiz ahmed faiz poetry

  Hum dekhenge
  Lazim hai ke hum bhi dekhenge
  Wo din ke jis ka wada hai
  Jo lauh-e-azl mein likha hai

  Jab zulm-o-sitam ke koh-e-garan
  Rooi ki tarah ur jaenge
  Hum mehkoomon ke paaon tale
  Ye dharti dhar dhar dharkegi
  Aur ahl-e-hakam ke sar oopar
  Jab bijli kar kar karkegi

  Jab arz-e-Khuda ke kaabe se
  Sab but uthwae jaenge
  Hum ahl-e-safa mardood-e-harm
  Masnad pe bethae jaenge
  Sab taaj uchale jaenge
  Sab takht girae jaenge

  Bas naam rahega Allah ka
  Jo ghayab bhi hai hazir bhi
  Jo manzar bhi hai nazir bhi
  Utthega an-al-haq ka nara
  Jo mai bhi hoon tum bhi ho
  Aur raaj karegi Khalq-e-Khuda
  Jo mai bhi hoon aur tum bhi ho